វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ជំពូកទី៦.៧ តើមេដែកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងដូចម្តេច


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment