វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ផ្នែកទី​១.២ រំភាយចំហាយទឹកនៃស្លឹករុក្ខជាតិ


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment