វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ជំពូក១.៧ ទឹកៈល្បាយឬអង្គធាតុសុទ្ធ


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment