វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជំពូកទី១ផ្នែកទី១.៥ បណ្តាច់ខ្សែនិងភាពខុសគ្នារវាងម៉ាសនិងទម្ងន់


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment