វីវរហើយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធ ថាបើកមិនគោរពកិច្ចសន្យានឹងអាចដកអាជ្ញាប័ណ្ណ .

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ