"សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត" គីជាអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រាប់ទៅតំណាងសហភាពអឺរ៉ុប


EACNews #EACNewsខេមរភាសា #Breakingnews #HotNews “សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត” …


source

Leave a Comment