តើ​ត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចបង្ការ​កូនៗកុំឱ្យញៀន​ទូរស័ព្ទ? #MJQTV #គួចម៉េងលី Visit Our Facebook Page: MJQTV Visit …