បួសកាយមិនស្មើបួសចិត្ត #សុខកាយមិនស្មើសុខចិត្ត សីលប្រាំ ព្រហ្ម​វិហារធម៌ ឥទ្ធិបាទ​៤ …

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ