1 រូបវិទ្យា មេរៀនទី៣ ចរន្តឆ្លាស់ ១ និយមន័យចរន្តឆ្លាស់ ១ ១ ភាពខុសគ្នារវាងចរន្តជាប់និងចរន្តឆ្លាស់
source

Leave a Comment