ពិធីជួបសំណេះសំណាល រវាងឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ជាមួយនឹង …