2 ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ជំពូក៣៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ មេរៀនទី៥ ប្រទេសកូរ៉េ ២ ២ សង្រ្គាមកូរ៉េ និ
source

Leave a Comment