2 រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣ ចរន្តឆ្លាស់ត ១ ២ ជនិតាងាយDC និង ចរន្តឆ្លាស់AC ១ ៣ ការនុវត្តចរន្តឆ្ល
source

Leave a Comment