4 អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៦ ការទទួលស្គាល់ការពិតត​ ៤ ​ បំណិន បុរេនិច្ឆ័យ
source

Leave a Comment