អូទីស្សឹម [Autism] ដូចដែលបានបកស្រាយដោយច្បាប់អប់រំបុគ្គលដែលមានពិការភាព​​​ [IDEA]​ បានបញ្ជាក់ថា«អូទីស្សឹមគឺជាពិការភាពនៃការលូតលាស់ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងតាមការនិយាយនិងមិនតាមភាសាកាយវិការក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម ដែលភាគច្រើនអាចនឹងឃើញនូវសញ្ញាទាំងនោះមុនអាយុបីឆ្នាំហើយកត្តាទាំងនេះក៏អាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរនៃការអប់រំរបស់កុមារ»។អត្ថន័យចម្បងមួយនេះក៏បានបង្ហាញពីចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនទៀតផងដែរចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចជា៖«ចរិកលក្ខណៈកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូទីស្សឹមរួមមាន៖

អូទីស្សឹម

Special Education Cambodia

ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង វគ្គទី១ (ផលប៉ះពាល់នៃអ្នកកើតជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើង)

តើអ្វីជាជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងផលវិបាកអ្វីខ្លះ? យល់ដឹងទាំងអស់គ្នា #នាទីគុណភាពជីវិតកុមារ ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

2021-09-23T02:36:02+00:00September 23, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

អូនអត់ចេះនិយាយទេ

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-09-23T02:35:52+00:00September 23, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

នីកា រៀននិយាយ..

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-09-06T04:44:58+00:00September 6, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

តើមាតាបិតាគួរដាក់ឱ្យកូនចូលរៀននៅអាយុប៉ុន្មាន? | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

ភាគីពាក់ព័ន្ធជំរុញឪពុកម្ដាយឱ្យបញ្ជូនកូនដែលពិការសតិបញ្ញាទៅសាលា

ប្រទេសកម្ពុជាមានកុមារពិការប្រមាណ២សែននាក់ ដោយក្នុងនោះបូករួមទាំងកុមារពិការសតិបញ្ញាផងដែរ។ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កុមារ?

«ខ្លីតែខ្លឹម ១២៩» តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កុមារ? Short but Straight to the [...]

ផ្សាយឡើងវិញ ៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ចុះធ្វើការទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN

ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា គឺជាទូរទស្សន៍រដ្ឋ តែមួយគត់ ដែលមានគោលបំណង ផ្សព្វផ្សាយព័ត៍មានច្បាស់ការ ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

2021-08-29T22:39:57+00:00August 29, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

ក្មេងឆ្លាតអាយុ៥ឆ្នាំសរសេរលេខ១ ដល់១០០

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-08-29T22:39:49+00:00August 29, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

២២ ០៨ ២០១៩ ពិសីពិនមើលទូរស័ព្ទពេកម៉ាក់ៗធ្វើបាប

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-08-26T23:05:31+00:00August 26, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

បង្រៀនកូនដើរ

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-08-26T23:04:50+00:00August 26, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments
Go to Top