អូទីស្សឹម [Autism] ដូចដែលបានបកស្រាយដោយច្បាប់អប់រំបុគ្គលដែលមានពិការភាព​​​ [IDEA]​ បានបញ្ជាក់ថា«អូទីស្សឹមគឺជាពិការភាពនៃការលូតលាស់ដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងតាមការនិយាយនិងមិនតាមភាសាកាយវិការក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម ដែលភាគច្រើនអាចនឹងឃើញនូវសញ្ញាទាំងនោះមុនអាយុបីឆ្នាំហើយកត្តាទាំងនេះក៏អាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ដំណើរនៃការអប់រំរបស់កុមារ»។អត្ថន័យចម្បងមួយនេះក៏បានបង្ហាញពីចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនទៀតផងដែរចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចជា៖«ចរិកលក្ខណៈកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូទីស្សឹមរួមមាន៖

អូទីស្សឹម

Special Education Cambodia

Counting activity

កុមារអូទីសឹមមានបញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនង់ដូចនេះនៅពេលមានមេរៀនថ្មីគាត់ពីបាកនិងចាប់បានដូចនេះអ្នក ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

កុមារកំព្រាមណ្ឌលចោមចៅរាំសរសើរព្រះ ( 02)

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-11-27T10:21:25+00:00November 27, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

ការចុះចែកអំណោយដល់ក្មេងៗកុមារកំព្រា

23/12/2018 ------ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

2021-11-27T10:21:11+00:00November 27, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

ABI:ថ្នាក់ទី៦/មុខវិជ្ជា/វិទ្យាសាស្ត្រ/មេរៀនទី៦៖ប្រដាប់បន្ដពូជមនុស្ស(ត)

ថ្នាក់ទី៦/មុខវិជ្ជា/វិទ្យាសាស្ត្រ/មេរៀនទី៦៖ប្រដាប់បន្ដពូជមនុស្ស(ត)/២.ប្រដាប់បន្ដពូជរបស់មនុស្សស្រី ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

2021-11-27T10:21:02+00:00November 27, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

វិធីកុំអោយកូនលេងទូរស្ទព

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

ប៉ាម៉ាក់សម័យថ្មី | Episode 17-ចែកឲ្យដាច់រឿងកូនរពឹសតាមធម្មជាតិរបស់កុមារ និងរពឹសខុសប្រក្រតីចាប់មិនឈ្នះ

Subscribe Sabay Tv from the link below and [...]

LIVE |សួស្ដី​ថ្ងៃ​សុខ(សុក្រ) |Kimkanikar

Contact me via : (ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់​ប៉ុណ្ណោះ)​ Email :kimchhon55@gmail.com Line [...]

ថ្ងៃនេះអាំងចេកញាំ

អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ

2021-11-23T09:13:23+00:00November 23, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទក្រសួងព័ត៌មាន កាន់បិណ្ឌវេនទី១

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទក្រសួងព័ត៌មាន កាន់បិណ្ឌវេនទី១ ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]

2021-11-08T02:43:16+00:00November 8, 2021|Categories: Autism, YouTube Khmer, អូទីស្សឹម|0 Comments

KNOWLEDGE LINE / យល់ដឹងសាកល : ជំងឺវិបល្លាសស្មារតី​ Ep 01

KNOWLEDGE LINE / យល់ដឹងសាកល ប្រធានបទ : ជំងឺវិបល្លាសស្មារតី​ Ep [...]

Go to Top