ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ជាអត្ថបទទី១០ (ភាគទី២/២) នៃទី៤៣ នៅក្នុងសៀវភៅ គំនិតរកស៊ី គួច ម៉េងលី

ទាក់ទងទៅនឹងវេជ្ជសាស្រ្ត សុខភាព និងអ្វីផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងមក អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី [...]

គន្លឹះដើម្បីបណ្តុះអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័ន ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

ស្វែងរកផ្លូវឆ្ពោះ​ទៅរកភាពជោគជ័យ​ ភាគទី២/២ (Re-uploaded)

កាលបរិច្ចេទកម្មវិធី៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ Subscribe ...

ចំណេះដឹងដែលអ្នកគួរមានមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម​ ភាគទី២/២ (re-uploaded)

ចំណេះដឹងដែលអ្នកគួរមានមុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម​ ភាគទី២/២ (re-uploaded) #MJQTV ...

គន្លឹះដើម្បី​បង្កើន​ផ្នត់គំនិត​រកស៊ី ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

គន្លឹះដើម្បីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារ ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

គន្លឹះ​មួយចំនួន​ដែល​អ្នកត្រូ​វដឹង​មុនពេល​បើក​អាជីវកម្ម | ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហិមានៃការអាន | ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

គន្លឹះដើម្បីក្លាយទៅជាបុគ្គលមានតម្លៃក្នុងសង្គម | ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

អាហារ៤ក្រុមដែលពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែបរិភោគដើម្បីសុខភាពល្អ | ភាគទី២/២

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ ...

Go to Top