វីវរហើយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធ ថាបើកមិនគោរពកិច្ចសន្យានឹងអាចដកអាជ្ញាប័ណ្ណ

វីវរហើយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិទ្ធ ថាបើកមិនគោរពកិច្ចសន្យានឹងអាចដកអាជ្ញាប័ណ្ណ . អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ អូទីស្សឹម [...]