ហេតុអ្វី​បាន​គួរ​សូត្រ​ធម៌​ ឧទ្ទិស​ផលបុណ្យ​ និង អហោសិកម្ម​|Kimkanikar

បួសកាយមិនស្មើបួសចិត្ត #សុខកាយមិនស្មើសុខចិត្ត សីលប្រាំ ព្រហ្ម​វិហារធម៌ ឥទ្ធិបាទ​៤ ... អូទីស្សឹម បញ្ហាប្រឈមនៃផ្នែកអប់រំ [...]