តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? – Q&A

សំណួរនិងចម្លើយទាក់ទងទៅនិងផ្នែកអប់រំពិសេស តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? source