កញ្ញា ស្រីនីត នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចេញវីដេអូទាក់ទង រៀនឥតគិតថ្លៃនៅក្នុង App E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត bit.ly/2VjTdDK - Facebook Page: [...]

លោកសាស្ត្រចារ្យ ទាង​ ប៉ាង សហស្ថាបនិក និងជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែករូបវិទ្យា នៅ E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត https://bit.ly/2ttpASC - Facebook Page: [...]

សាស្រ្តាចារ្យ ឌី ណារុណ (រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា) គាត់ចង់ប្រាប់អ្វីខ្លះអំពី E-School Cambodia?

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត https://bit.ly/2ttpASC - Facebook Page: [...]

រៀបបង់ប្រាក់តាម Visa Card ឬ Credit card មកកាន់ E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត bit.ly/2VjTdDK - Facebook Page: [...]

Cambodia STEM Festival 2018 SCIA Primary Student Project Plant Growth

Has SCIA found a way to boost plant [...]

Tao William ជាសិស្សនិទ្ទេសA មកពីសាលាណត្សឡាញ៏ រាជធានីភ្នំពេញ!! – E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត bit.ly/2VjTdDK - Facebook Page: [...]

លោកសាស្ត្រាចារ្យ ធូ ភន សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកជីវៈវិទ្យា និយាយអ្វីខ្លះអំពី E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត https://bit.ly/2ttpASC - Facebook Page: [...]

របៀបបញ្ចូលលេខកូដ ដើម្បីទទួលបានការសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃពី E School Cambodia

លេខកូដសម្រាប់ចូលសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ EG1 = សម្រាប់ថ្នាក់ទី១ EG2 = សម្រាប់ថ្នាក់ទី២ EG3 [...]

សាស្ត្រចារ្យ ឈួ ពុតថា (គីមីវិទ្យា) ជំពូកទី១ មេរៀនទី១ តារាងខួបនៃធាតុគីមី – E-School Cambodia

សូមចុច subscribe chanale ដើម្បីទទួលបានវីដីអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត bit.ly/2VjTdDK - Facebook Page: [...]

Go to Top