នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ដំណើរការ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​សាធារណៈ​និង​ឯកជន​ឡើងវិញ​ទាំងអស់

ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា លោក ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាត​ឲ្យ​បើក​ដំណើរការ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​សាធារណៈ និង​ឯកជន រួម​ទាំង​សេដ្ឋកិច្ច​ពាណិជ្ជកម្ម​គ្រប់​ប្រភេទ​ឡើងវិញ​ទាំងអស់ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ [...]

Special Education Challenge Set #1 |Teacher Certification | TExES | FTCE | Praxis

Special Education Challenge Set #1 |Teacher Certification | [...]

Cambodia Special Needs Care Project

ជំរាបសួរ (Hello!) I have been given the life [...]

ADHD in Adults – Lecture 1 – Prof David Nutt, Imperial College, London

The first in a series of four lectures [...]

Social Interaction for 34€ | Aimie Carstensen-Henze | TEDxWHU

Aimie is a successful entrepreneur, blogger and active [...]

Easy to memorize! SLOW phrases to get better your English conversation

The audio will be played in the following [...]

How to Recognize a Learning Disability | Child Psychology

Watch more How to Understand Child Psychology videos: [...]

Go to Top