រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៖កម្លាំងអគ្គីសនី-កម្លាំងអគ្គិសនីកន្សោមច្បាប់គូឡំុ

បន្ទុកអគ្គីសនី_សកម្ម រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១៖កម្លាំងអគ្គីសនី-កម្លាំងអគ្គិសនីកន្សោមច្បាប់គូឡំុ ...

SCIA Signature Programme – Character, Leadership, and Global Education (CLGE)

As we prepare our children to be future-ready, [...]

Chinese Online Class – ZISPP

At ZISPP we understand the importance of learning the Chinese [...]

New Offer For Grade 1 to Grade 8 – ZISPP

At ZISPP, we are delighted to offer a full-time English [...]

CIS Launches Community Shelves – Canadian Int’l School of Phnom Penh

  As part of the IB Diploma CAS module, CIS [...]

MOU Signing Ceremony between Mengly J. Quach Education and IAMA Cambodia (Re-uploaded)

MOU Signing Ceremony between Mengly J. Quach Education [...]

Go to Top