ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី) ម៉ោ​ងទី​២

មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង២ខ្ទង់ដោយមានខ្ចី) … source

ពិសោធន៍ សង្កេតទម្រង់កោសិការុក្ខជាតិ​តាមរយៈ​មីក្រូទស្សន៍

មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី២ ឯកសណ្ឋាន​ភាព​នៃ​ភាវរស់ … source

ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៥៖ ព្យញ្ជនៈ អ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោ​ងទី​១)

មេរៀនទី១៥៖​ ព្យញ្ជនៈ អ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោ​ងទី​១) បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ … source

ថ្នាក់ទី៣ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី២២៖ រឿងកុមារចេះសន្សំសំចៃ (ម៉ោ​ងទី​១)

មេរៀនទី២២៖ រឿងកុមារចេះសន្សំសំចៃ (ម៉ោ​ងទី​១) បង្រៀន​ដោយ៖ … source

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៥ មេរៀនទី២ ការសំដែងចេញនៃសែន [សង្ខេបរូបមន្ត] (ភាគ១)

ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូក៥ មេរៀនទី២ ការសំដែងចេញនៃសែន … source

ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រ (ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រ៣)

មេរៀនទី១០៖ ធរណីមាត្រ (ការបង្កើតរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្រ៣) … source

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ វេយ្យាករណ៏សព្វនាមបុរិសះ

មេរៀនទី៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ វេយ្យាករណ៏សព្វនាមបុរិសះ … source

ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ (វិធីចែកប្រភាគ និងប្រភាគ)

មេរៀនទី១១ ៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ (វិធីចែកប្រភាគ និងប្រភាគ) … source

ថ្នាក់ទី៣ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៣៥ អំពីកិរិយា (ម៉ោ​ងទី​២)

មេរៀនទី៣៥ អំពីកិរិយា (ម៉ោ​ងទី​២) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ចន សុទ្ធាវី … source

ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់គ្មានខ្ចី) ម៉ោ​ងទី​១

មេរៀនទី៦៖ វិធីដក (ការដកចំនួនមានលេខ៤ខ្ទង់ នឹង៤ខ្ទង់គ្មានខ្ចី) … source