វីដេអូដែលបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់អាណាព្យាបាលសិស្ស ចំពោះចំណុចខ្លាំងនៃការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

នេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់អាណាព្យាបាលសិស្ស ថ្នាក់ទី១ ឈ្មោះ Sato Hiro … source

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាណាព្យាបាលសិស្សទាក់ទងនឹងកម្មវិធីសិក្សាតាមអនឡាញរបស់សាលាអន្តរជាតិ លើននីង ចាំងហ្គល

លោកស្រី លី វិទ្យា គឺជាម្ដាយម្នាក់ក្នុងចំណោមអាណាព្យាបាលជាច្រើននៃ សាលាអន្តរជាតិ … source

Though You are Home, Our School is Still with You! Best School in PhnomPenh-Cambodia

សួស្តីកូនៗ ដែលរៀននៅសាលាអន្តរជាតិលើននីង ចាំងហ្គល និងសាលាអន្តរជាតិវ៉េសវីយូ … source

Coding in Scratch for Beginners – Westview Cambodian International School

សូមណែនាំវគ្គសិក្សា រៀនកូដដំបូងជាមួយ Scratch រៀនកូដដំបូងជាមួយ Scratch … source

Official Opening of Westview Cambodian & Kindergarten Graduation of Learning Jungle School – Part #1

Opening #WestviewCambodian #InternationalSchool #LearningJungle #PhnomPenh #Cambodia Part #1. Westview Cambodian … source

Full HD – Official Opening of Westview Cambodian & Kindergarten Graduation of Learning Jungle School

Opening #WestviewCambodian #InternationalSchool #LearningJungle #PhnomPenh #Cambodia Westview Cambodian … source