តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? – Q&A

សំណួរនិងចម្លើយទាក់ទងទៅនិងផ្នែកអប់រំពិសេស តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? source

Early Signs of Autism Video Tutorial | Kennedy Krieger Institute

Want to be part of something big? Kennedy Krieger invites you to join SPARKforAutism, the US’ largest autism research study. source