ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ តួចែករួមធំបំផុតពហុគុណរួមតូចបំផុត ការសរសេរមួយចំនួនជាផលគុណកត្តាបឋម

មេរៀនទី៩ តួចែករួមធំបំផុតពហុគុណរួមតូចបំផុត … source

ថ្នាក់ទី៥ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង

មេរៀនទី១៣៖ រង្វាស់ប្រវែង វិធីបូករង្វាស់ប្រវែង បង្រៀន​ដោយ៖ … source

ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១ អ្នកមានគុណ សន្ទនាការពណ៍នាអំពីអ្នកមានគុណ

មេរៀនទី១ អ្នកមានគុណ សន្ទនាការពណ៍នាអំពីអ្នកមានគុណ … source

សងក្រាបនៃអនុគមន៍សនិទាន

ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា ជំពូកទី៤ មេរៀន១៖ សងក្រាបនៃអនុគមន៍សនិទាន … source

ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ សំណេរ៖ ការភ្ជាប់កន្សោមពាក្យ និងការបំពេញល្បះ

មេរៀនទី៦ សំណេរ៖ ការភ្ជាប់កន្សោមពាក្យ និងការបំពេញល្បះ … source

វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ជំពូកទី៦.៧ តើមេដែកបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងដូចម្តេច

គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ … source

ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ រៀនសារឡើងវិញ៖ កខចឆ (ម៉ោងទី៣)

រៀនសារឡើងវិញ៖ កខចឆ (ម៉ោងទី៣) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន … source

វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ជំពូក៤.១ ការបង្កើតស្រទាប់ខ័ណ្ឌរវាងខ្លាញ់ និងទឹក

គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ … source

ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា សំណេរការតែងកំណាព្យខ្លីតាមរូបភាព

មេរៀនទី៥ ធនធានជលផលនៅកម្ពុជា សំណេរការតែងកំណាព្យខ្លីតាមរូបភាព … source