ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ (ម៉ោងទី២)

មេរៀនទី៣៖ ស្ពានទី១ ព្យព្ជានៈ កខចឆ ផ្សំស្រៈិ (ម៉ោងទី២) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន … source

ថ្នាក់ទី១ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ ព្យព្ជានៈខ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១)

មេរៀនទី៦៖ ព្យព្ជានៈខ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោងទី១) បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ សយ ប៊ុននីន … source

ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង) ម៉ោងទី១

មេរៀនទី៥៖ ការប្រៀបធៀបចំនួន (ការប្រៀបធៀបចំនួនដោយប្រើសញ្ញា តូចជាង) ម៉ោងទី១ … source

ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១​៖ បំណិនព្រឹត្តិការណ៏នៃរឿង

មេរៀនទី១​៖ បំណិនព្រឹត្តិការណ៏នៃរឿង បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ … source

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៨៖ ស្ថិតិ

កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦ មេរៀនទី១៨៖ ស្ថិតិ … source

ថ្នាក់ទី២ ជំពូកទី​៣ មេរៀនទី២៖ ប្រវត្តិសាលារៀនភូមិរបស់ខ្ញុំ(ប្រវត្តិឃុំ​ខ្ញុំ)(ឃុំ​ព្រែកព្នៅ​)

ជំពូកទី​៣ មេរៀនទី២៖ … source

គណិតវិទ្យា​ ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​១​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ២)​

មេរៀន​ទី​១​ ៖​ អនុគមន៍ និងក្រាបនៃអនុគមន៍(ភាគ២)​ ១.២​ . សំណុំ​ដែន​កំណត់​ … source

ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី៥៖​ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និងរដ្ឋកម្ពុជា (ភាគទី៦)

ប្រវត្តិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា និងរដ្ឋកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៩៣) … source

Child Health Now: What do you think about malnutrition? World Vision seeks the view from the street.

Did you know that up to 40% of children in Cambodia are malnourished? Sometimes malnutrition is hard to see and it takes all of … source

ថ្នាក់ទី៣ ជំពូកទី​១ មេរៀនទី​២៖ ការបង្ការខ្លួនពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ(តើកុមារច្រើនកើតជំងឺអ្វីខ្លះ)

ជំពូកទី​១ មេរៀនទី​២៖ ការបង្ការខ្លួនពី​ជំងឺ​ផ្សេងៗ(តើកុមារច្រើនកើតជំងឺអ្វីខ្លះ) … source