អារម្មណ៍នៅពេលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ ពិតជាពិបាកពិពណ៌នាណាស់… #MJQTV #ShortFilm #WeNeedOurFriends MJQTV …